atginti

atginti
2 atgìnti, àtgina, atgýnė tr. 1. atremti puolimą: Galvijus nuo javų, neprietelius nuo tėviškės atgìnti KI35. Led atgýniau šunis nuo jojo J. | prk.: Ligą atgìnti KII325. Ugniagesiai atgýnė mano namą 340. | refl.: | Padavė jam skepetaitę musėm atsigint (nuvaikyti) BsPIV266. | prk.: Nei iš kur pinigo paimt, dar su malkom kiek atsìgini (pardavęs malkas, gauni kiek pinigų) Ėr. ^ Strampus išmėtęs, neturėsi kuomi šunų atsiginti PrLXVII18. 2. refl. atsikratyti: Daktaras negali atsigìnti ligonių (labai daug eina) Ėr. Ar pagavai bent žuvioką nuo katės atsigìnti? Užp. Negaliu miego atsigintis Krz174. 3. atgrasinti; nusaugoti: ^ Nuo blogo neatgìnsi, prie gero neprivarysi Jnš. 4. refl. ginčyti, prieštarauti: Aš priešais nešneku, neatsìginu Skr. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — atgi̇̀nti vksm. Pasiim̃k lãzdą, kàd nuo šunų̃ atsigi̇̀ntum …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atgynioti — atgỹnioti 1. iter. 2 atginti 1: Eik, aš atgỹniosu Slnt. | refl.: Manasis kai levas lig galo atsigỹniodamas prieš kibo MitI79. 2. plg. 2 atginti 3: Gaila, mano Onikė toli, – maniau sau, dabar niekas manęs nuo jos neatgyniotų Žem. gynioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbaidyti — tr.; SD217 1. bauginant atitraukti nuo ko, atbauginti: Buvau suderėjęs arklį, tik kaimynas atbaĩdė (atkalbėjo) Srv. Jų nė viena priespauda notbaido DP18. | refl.: Atsibaidỹs nuo mūs namų visi žmoneliai Ml. 2. K baidant artyn atvaryti, atginti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atblokšti — atblõkšti, atblõškia (àtblaškia), àtbloškė tr. 1. K atmesti, atsviesti: Atblõkšk man čia peiliuką, negaliu pasiekt Rm. ║ atpūsti: Vėjas àtbloškė debesis ant mūsų Sr. ║ atversti, atsiausti: Smarkus vėjo gūsis atbloškė kailiniukų skverną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbriauti — 1. tr. atstumti, nugrūsti: Jiems (kinams) pasisekė japonus atgal atbriauti prš. 2. refl. žr. atsibrauti: Ciecorius Aleksandras, į aną kampą ... nukeliavęs, atsibriaujančiąją priegadą kiek galima atginti norėdams KA116. briauti; atbriauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbrukti — 1 atbrùkti, àtbruka, o (àtbrukė) tr. 1. menk. atiduoti, atkišti: Ar jau atàbrukė Jonui skolą? Ds. 2. atvaryti, atginti: Atbrukė nabagus gyvulėlius nuo pusiaudienio Tr. 3. refl. atsidanginti, ateiti, atvažiuoti, atsigrūsti: Baisiai nelaiku… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”